راهکار مدیریت و اشتراک دانش سازمانی

پازل
یک از بزرگترین دغدغه های امروز هر سازمانی در سطح جهان، خلق یک سازمان یادگیرنده است. به عبارتی در آینده نزدیک تنها سازمان هایی می توانند مدعی موفقیت باشند که قادر به بهره برداری از قابلیت ها، تعهدها، و ظرفیت یادگیری افراد در تمامی سطوح سازمان باشند. هدف از طراحی و پیاده سازی این سیستم نیز، مدیریت دانایی یا اندوخته های علمی، در دسترس قرار دادن نظام مند اطلاعات و اندوخته های علمی است؛ به گونه ای كه به هنگام ضرورت در اختیار افرادی كه نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند كار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند. طیف وسیعی از فعالیتها برای مدیریت، مبادله، خلق یا ارتقای سرمایه های فكری در سطح كلان به كار می رود. در اصل این سیستم با قصد افزایش، نوسازی، اشتراك و بهبود استفاده از دانش است و در هر سه عنصر سرمایه فكری یعنی ساختاری، انسانی و اجتماعی نمایان می شود. همچنین به كاربران آن كمك می كند تا اطلاعات و مهارتهای مهم را كه بعنوان حافظه سازمانی محسوب می شوند و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر مدیریت هر سازمانی را برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیریهای پویا به صورت كارا و موثر قادر می سازد. برنامه اجرایی مدیریت اندوخته های علمی بر این سه جزء اصلی بنا خواهد شد :
  • افرادی كه تولیدكننده و یا مصرف كننده این اندوخته ها هستند.
  • فرآیندها و روش هایی كه این اندوخته ها را مدیریت می كنند.
  • راهكار و تمهیداتی كه دسترسی به این سرمایه های علمی را آسان می كند.
اطلاع رسانی : متمركز نمودن اطلاعات، تجربیات و فعالیتها در بین افراد با سطوح دسترسی محدود شده
به اشتراك گذاری : تبادل دانش و اطلاعات در بین افراد با سطوح دسترسی محدود شده
راه کارها
در این روند مدیریت و اشتراك دانش به اطلاعات افراد وابسته است و اینكه اشخاص به چه صورت توانایی پشتیبانی و سازمان دهی اطلاعات را دارند.
پرتال مدیریت دانش روندی مفهومی نداشته و افراد با دانش متفاوت میتوانند به آن دسترسی داشته باشند و اطلاعات و دانش خود را به اشتراك گذاشته و از اطلاعات موجود در پرتال استفاده نمایند.